3.1 Luokitteluperusteet ja tietovarantotyyppien yleisyys

Tarkastelluissa kilpailutöissä oli hyödynnetty yhteensä 193:a tietovarantoa. Luokittelussa ne päädyttiin jakamaan taulukossa 2 näkyviin tyyppeihin (14 kpl):

Taulukko 2: Luokittelussa käytetyt datakategoriat

Avoin lähdekoodi
Hallinto
Joukkoliikenne
Julkiset palvelut
Kartat ja paikannimipalvelut
Kulttuuri
Liikenne
Luonto ja ympäristö
Matkailu
Media ja uutiset
Muut datalähteet
Terveys ja hyvinvointi
Tilastot
Yhteiskunnallinen päätöksenteko

Luokitteluperusteet noudattavat pääpiirteissään samaa jakoa, mikä on Apps4Finland-kilpailusivuston Datakatalogissa. Kategoriat Matkailu ja Yhteiskunnallinen päätöksenteko päädyttiin lisäämään – jälkimmäinen siksi, että monet kilpailutöistä liittyivät vaaleihin. Liikenne ja Joukkoliikenne ovat toisensa poissulkevia kategorioita, eli tietovarantotyyppinä ei voi samanaikaisesti olla sekä Liikenne että Joukkoliikenne.

Luokitteluja olisi luonnollisesti voitu tehdä lukemattoman monella tavalla. Eräs esimerkki käyttökelpoisesta luokituksesta on Helsinki Region Infosharen kategoriat taulukossa 3:

Taulukko 3: HRI:n datakategoriat

Alue Maankäyttö
Asuminen Muut palvelut
Demokratia ja osallistuminen Oikeuslaitos ja turvallisuus
Elinkeinot Rakennukset
Elinolot Rakentaminen
Energia- ja vesihuolto Sosiaalitoimi
Julkiset palvelut Talous
Kartat Terveys
Kaupunkihistoria Tulot ja kulutus
Kiinteistöt Työmarkkinat
Koulutus Väestö ja väestönmuutokset
Kulttuuri Vapaa-aika
Kunnallistalous Ympäristö
Liikenne Yritykset

Kategorioita on kaksinkertainen määrä verrattuna tässä raportissa käytettyyn luokitukseen. Tämä lisää tietenkin tarkkuutta, mutta myös käsin tehtävän luokittelun työmäärä kasvaa huomattavasti.

Kaavio 4 havainnollistaa tietovarantotyyppien yleisyyttä. Yksittäiset tietovarannot on luokiteltu edellä mainittuihin luokkiin. Tietovaranto voi kuulua useampaan luokkaan, esimerkiksi Espoon kaupungin aurinko- ja geoenergiakartat kategoriaan Kartat ja toisaalta Luonto ja ympäristö, tai Tampereen Reittiopas kategorioihin Joukkoliikenne ja Julkiset palvelut. Kaaviossa ei ole otettu huomioon ko. tietovarantoja hyödyntävien kilpailutöiden määrää, vaan on vain yksinkertaisesti luokiteltu kaikki tietovarannot mitä kilpailutöissä on käytetty.

Muut datalähteet-luokassa on paljon aineistoja, koska ensinnäkin monet tietovarannot kaipaisivat lisätarkennusta, jolloin niihin on laitettu yhdeksi luokittelutagiksi Muut datalähteet. Lisäksi ko. luokkaan kuuluu ”yleisaineistoja”, jotka voivat sisältää dataa lähes kaikista kategorioista. Tällaisia ovat esimerkiksi HRI:n datat, StatFin-tilastotietokanta ja käyttäjien tuottama data.

Kaavio 4: Eri luokittelutagien osuudet (%) tarkastelluissa 193 tietovarannossa

tietovarantotyypit

Kartat ja paikannimipalvelut -kategoriassa on vain varsinaisia karttoja, ei paikkatietodataa joka on esitetty kartalla; tällaista dataa on esimerkiksi VR:n Junat kartalla –palvelun junien sijaintitieto.

Luvun sisältöSeuraava kohta

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail