Kaikki kirjoittajan Timo Mäkinen artikkelit

Esimerkkejä kansainvälisistä data-aineistoista

 • Publicly Available Standards
  • ISO/IEC TR 29110-5-1-1:2012(E) Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-1: Management and engineering guide: Generic profile group: Entry profile ( zip )
  • ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011 Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile ( zip )

 

 

 

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Intressiryhmän kokous 2

torstai 27.2.2014 klo 14 – 16
LK 334 (3. krs.), TTY Porin laitos
 1. AVARAS – lähtökohtaiset työpaketit, yleistetyt kysymykset, työtulokset;
  päivän agenda ( pdf )
  Timo Mäkinen
 2. Kokemuksia datan hankinnasta, käytöstä ja luovutuksesta
  Kaupungingeodeetti Kalle Salonen, Porin kaupunki
  Esimerkkiportaali: KallenPaja
 3. Avoimen datan tunnettuus Satakunnassa ( pdf )
  Petri Linna
 4. Avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöissä käytetyt tietovarannot ( pdf )
  Anna Eteläaho
  Esimerkkiportaali: SOTKAnet
 5. Datalle talletusmuoto, rajapinta ja mukautuva käyttöliittymä ( pdf )
  Harri Eskola
 6. Avoimen datan toimijat ja ansaintamallit ( pdf )
  Hannu Jaakkola
 • Keskustelua ja kannanottoja alustusten lomassa
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Avoimen datan toimijat

Deloitten vuoden 2012 lopussa julkaisema tutkimuskatsaus esittelee yhteenvedon avoimen datan toimijoista ja alaan liittyvistä kehittyvistä liiketoimintamalleista. Yli 230 yrityksen ja julkisen toimijan analysointiin perustuva tutkimus jäsentää avoimen datan liiketoimintamallit viideksi ns. arkkityypiksi: Toimittaja, Koostaja, Rikastaja, Kehittäjä ja Mahdollistaja. Oheisessa, katsauksen pohjalta laaditussa, kuvassa on edellisten lisäksi esitetty myös Loppukäyttäjä. Toimitusketjussa Välittäjä edustaa samalla sekä Koostajaa, Rikastajaa että Kehittäjää. Houstaaja, Välineistäjä ja Opastaja ovat Mahdollistajan alityyppejä.avoimet_toimijat

Projektin intressiryhmän helmikuun kokouksessa on avoimen datan toimijoihin ja ansaintamalleihin liittyvä alustus, jonka yhteydessä on esillä mm. esimerkkejä arkkityyppien edustajista. Aihetta sivutaan myös Aalto-yliopistossa viime vuonna valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa.

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Avoimen tiedon linkkivinkkejä

Avoimen tiedon eri teemojen ympärille on järjestäytynyt joukko Open Knowledge Finland -yhdistyksen (OKF) puitteissa toimivia työryhmiä. Yksi työryhmistä keskittyy avoimuuden lisensseihin, mikä aiheena on herättänyt kiinnostusta myös AVARAS -hankkeen intressiryhmän keskuudessa. Avoimen datan alueelle on myös muodostunut alueellisia aktiiviryhmiä. Sekä yksityishenkilöt että organisaatiot voivat liittyä veloituksetta OKF:n jäseniksi.

Avoin Suomi 2014Valtioneuvoston kanslia järjestää yhteistyössä muiden avoimen tiedon alalla toimivien organisaatioiden kanssa 15.-16.9.2014 messut, jonka teemana on avoimen tiedon mahdollisuudet Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin avaimena.

datademo –  kehitysrahaa ideoille, jotka hyödyntävät avointa dataa demokratian edistämiseksi. Tällä hetkellä avoinna oleva, HRI:n ja Sitran rahoittama, haku on avoinna 23.2.2014 asti, mutta vastaavia hakuja on tiettävästi tulossa jatkossa lisää.

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Avointa dataa hyödyntävä sovellusesimerkki: Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri on Avaras-projektin kehittämä teknologiademo,  joka  hyödyntää avoimesti saatavilla olevaa dataa. Sovellus kerää yhteen useiden tietolähteiden tarjoamia tapahtumia, jotka indeksoidaan ja esitetään käyttäjälle web-selaimella käytettävän kalenterin muodossa.  Tapahtumien indeksoimisessa ja hakemisessa hyödynnetään tekstin prosessointiin erikoistuneen Apache Solr hakukoneen ominaisuuksia. Palvelun julkiset rajapintakuvaukset on toteutettu Javan annotationeilla. Palvelun muita pääkomponentteja ovat Spring Framework ja Apache Tomcat. Käyttöliittymä tukeutuu w2ui -selainpään kirjastoon sekä FullCalendar -komponenttiin.

Tapahtumakalenteri -sovellus ja sen käyttämät tekniikat esitellään lyhyesti kevään toisessa intressiryhmän kokouksessa touko-/kesäkuussa.

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Pro gradu -tutkielma avoimen datan ansaintamalleista

Tomi Kinnarin Aalto-yliopistossa laatima,  vuonna 2013 valmistunut, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma, Open data business models for media industry – Finnish case study, kartoittaa laajan  kenttätutkimuksen avulla  avoimen datan tarjoamia mahdollisuuksia mediayhtiöille.  Työ analysoi ensin 15 avoimen datan edelläkävijäyrityksen ansaintamallit  sekä yleisen arvoverkon, jossa yritykset toimivat. Tämän jälkeen edelläkävijöiltä kerätyt löydökset tulkitaan mediayhtiöiden näkökulmasta.

Tutkielman mukaan avoimen datan toimiala on Suomessa edelleen varhaisessa vaiheessa, mutta ensimmäisiä merkkejä kaupallisesta menestyksestä on kuitenkin nähtävissä. Yritykset voidaan jakaa viiteen profiiliin,  jotka yhdessä muodostavat avoimen tiedon arvoverkon:

 1. datan analysoijat
 2. raakadatan käsittelijät
 3. loppukäyttäjän käyttökokemuksen tarjoajat
 4. kaupalliset datan avaajat
 5. tukitoiminnot ja konsultointi

Media-alalle Kinnarin tutkielma löysi kolme mahdollisuutta hyödyntää avointa dataa: 1) käyttää avointa dataa datajournalismin lähteenä, 2) hyödyntää kolmansien osapuolten tekemiä visuaalisia tai numeerisia analyysejä uusien artikkeleiden innoittajana ja sisältönä ja 3) tavoitella kustannussäästöjä joukkoistamalla oman tiedon analysointia ja uusien käyttöliittymien luontia.

Aihetta käsitellään myös TIVIT:in (Digilenext Media -tutkimusohjelman raporteissa:

Tietovarannot on tällä hetkellä toinen Digilen avainteemoista.

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Datalle rajapinta ja mukautuva käyttöliittymä

Avaras-hankkeeseen liittyvässä diplomityössä kehitetään web-sovellusta, jonka käyttöliittymä mukautuu luontevaksi käyttäjälle kulloinkin käsittelyssä olevan datan rakenteen perusteella. Työssä käytetty esimerkkidata perustuu pienille ohjelmistoyksiköille suunnattuun vuonna 2012 julkaistuun ohjelmistotuotannon prosessistandardiin, ISO/IEC TR 29110-5-1-1, joka on pdf –muotoisena ladattavissa veloituksetta Kansainvälisen Standardointiorganisaation sivustolta, Publicly Available Standards.

Sovellusprototyypissä web-selain käsittelee tietoja palvelimen tarjoaman JSON –rajapinnan kautta. Prototyyppi tukeutuu mm. seuraaviin vapaasti käytettävissä oleviin tekniikkoihin: MongoDB –dokumenttitietokanta, node.js –palvelinpään sovellusalusta ja dojo –selainpään työkalupakki.

Ratkaisu on esillä helmikuussa projektin intressiryhmän kokouksessa. Alustuksessa luodaan katsaus sovelluksen arkkitehtuuriin ja toteutusperiaatteisiin sekä esitellään lyhyesti ratkaisussa käytetyt tekniikat. Ratkaisun elementteihin voidaan tarvittaessa pureutua yksityiskohtaisemmin myöhemmissä kokouksissa.

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Analyysi avoimen datan kilpailutöistä

Lukuisia kansainvälisiä esimerkkejä noudattaen on Suomessa järjestetty jo usean vuoden ajan avoimeen dataan liittyviä innovaatiokilpailuja. Vuosilta 2010 – 2013 pidettyjen kilpailujen myötä on syntynyt yhteensä n. 400 eri sarjoihin osallistunutta kilpailutyötä. Avaras-projekti on analysoinut palkintoraadin huomioimat hieman yli sata kilpailutyötä lähtökohtana seuraavat kysymykset:

 • mikä on sovellusten kohderyhmä ja käyttötarkoitus (wp1)?
 • minkälaisia tietovarantoja sovellukset hyödyntävät (wp2)?
 • mitä ohjelmistoteknisiä apuvälineitä käyttäen sovellukset on toteutettu (wp3)?

Vastaukset näihin kysymyksiin sisältyvät tutkimusraporttiin. Alla olevassa kuvassa on esitetty edellä mainittuihin kysymyksiin liittyvät tarkastelu-ulottuvuudet.

Kilpailutöiden analysointiulottuvuudet

Selvityksen välitulokset ovat esillä helmikuussa projektin intressiryhmän kokouksessa (2), jonka yhteydessä ryhmän edustajat voivat vielä esittää toivomuksiaan analysoidusta aineistosta tehtäville yhteenvedoille. Kokouksessa olevassa alustuksessa tarkastellaan keskimmäistä analysointiulottuvuutta  so. avoimia tietovarantoja (wp2) näkökulmina mm.  suosituimmuus,  sovellusaluelähtöisen luokittelu, taustalla olevat organisaatiot sekä rajapinnat. Alla oleva kuva esittää tietovarannon analysointiulottuvuudet.

Tietovarannon analysointiulottuvuudet

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Avoimen datan tunnettuus Satakunnassa

Avaras-hanke toteutti vuoden 2013 lopussa kyselytutkimuksen, joka kartoitti avoimen datan tunnettuutta sekä avointen tietovarantojen hyödyntämistä Satakuntalaisissa ICT-yrityksissä ja kunnissa. Kyselyn vastaanotti yhteensä 166 kohderyhmän edustajaa. Tutkimuksesta julkaistava raportti esittää ICT -yritysten ja kuntien kokemukset ja näkemykset avoimesta datasta sekä arvioit mahdolliduudesta hyödyntää avointa dataa liiketoiminnassa.

Tutkimuksen alustavat tulokset ovat esillä helmikuun lopussa hankkeen intressiryhmän kokouksessa, jossa ryhmän edustajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa raportoinnin painotuksiin. Raportin julkistus tapahtuu Porin yliopistokeskuksessa järjestettävässä AVARAS-kevätseminaarissa perjantaina 28.3.2014.

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Avoimen datan liiketoimintamalleja

Deloitte LPP ja Open Data Institute ovat käynnistäneet  yhteisen avoimen datan tutkimusohjelman, johon liittyen Deloitte on jukaissut  vuoden 2012 lopussa 9-sivuisen katsauksen, Open growth – Stimulating demand for open data in the UK, sisältäen mm. luettelon avoimen datan liiketoiminnan arkkityypeistä:

 • Toimittaja (supplier)
 • Koostaja (aggregator)
 • Kehittäjä (developer)
 • Rikastaja (enricher)
 • Mahdollistaja (enabler)

Katsaus esittää näistä lyhyen kuvauksen sekä muutamia esimerkkejä kunkin arkkityypin edustajista. Liiketoimintamallien lisäksi katsauksessa on tilastotietoja liittyen Englannin julkishallinnon tietojoukkoihin, data.gov.uk, ons.gov.uk ja data.london.gov.uk., jotka katsauksen kirjoittamisajankohtana sisälsivät yhteensä n. 37.500 tietojoukkoa.

Deloitten sivustolta on ladattavissa myös muita avoimeen dataan ja liiketoimintaan liittyviä katsauksia, mm. kesäkuussa 2012 julkaistu Open data – Driving growth, ingenuity and innovation. Aihetta on sivuttu myös  viimeaikaisissa tutkimusjulkaisuissa:

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter