Aihearkisto: Liiketoiminta

Datajalostamo käynnisti toimintansa

Keväällä 2014 toimintansa käynnistänyt, Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n koordinoima, valtakunnallinen datajalostamoyhteisö kokoaa yhteen yrityksiä ja muita kehitykseen osallistuvia tahoja jouduttamaan avoimeen dataan ja BigDataan perustuvien palvelujen kehittymistä. Datajalostamon toimintaa esiteltiin 5.6.2014 järjestetyssä keskusteluseminaarissa. Tilasuus sisälsi seuraavat videoidut alustukset:

Datan avaamisen myötä uusia palveluja voidaan kehittää useiden toimijoiden muodostamissa arvoketjuissa. Erilaisista lähteistä peräisin oleva raakadata ei sellaisenaan  aina sovellu suoraan palvelukehityksen käyttöön vaan sitä on jalostettava eri tavoin käyttökelpoiseen muotoon. Raakadatan ja palvelunkehittäjän väliin onkin muodostumassa aivan uusi toimiala, datajalostus.

Talouselämä uutisoi asiasta otsikolla ”Nyt tulee datajalostus – avoimen datan käsittelyyn rakennetaan uutta toimialaa”. Vasta perustettu Datajalostamo toimii myös OKF:n työryhmänä.

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Opas avoimen datan lisensointiin

Naomi Korn ja Charles Oppenheim ovat laatineet lyhyen avoimen datan lisensointia koskevan oppaan, Licensing Open Data: A Practical Guide (pdf),  joka käsittelee seuraavia kysymyksiä:

 • Avoimen datan käyttöä koskevat juridiset kysymykset
 • Avoimen datan lisenssit
 • Kuinka avoimia ovat ns. avoimet lisenssit?
 • Milloin ei ole tarkoituksenmukaista käyttää avoimia lisenssejä?
 • Mistä löytyy asiasta lisätietoja?

Viimeiseen kohtaan liittyen opas tuo esiin seuraavia lähteitä:

Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n jäsenlehden vuoden 2014 ensimmäisessä, avoimelle tiedolle omistetussa,  numerossa on mm.  Tarmo Toikkkasen artikkeli avoimen tiedon uusista käyttöluvista, CC 4.0 (s. 9). Asiasta on lisätietoja Suomen Creative Commons -sivustolla, josta löytyy mm.  luonnos CC 4.0 -päälisenssin suomennoksesta.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Avoimen datan toimijat

Deloitten vuoden 2012 lopussa julkaisema tutkimuskatsaus esittelee yhteenvedon avoimen datan toimijoista ja alaan liittyvistä kehittyvistä liiketoimintamalleista. Yli 230 yrityksen ja julkisen toimijan analysointiin perustuva tutkimus jäsentää avoimen datan liiketoimintamallit viideksi ns. arkkityypiksi: Toimittaja, Koostaja, Rikastaja, Kehittäjä ja Mahdollistaja. Oheisessa, katsauksen pohjalta laaditussa, kuvassa on edellisten lisäksi esitetty myös Loppukäyttäjä. Toimitusketjussa Välittäjä edustaa samalla sekä Koostajaa, Rikastajaa että Kehittäjää. Houstaaja, Välineistäjä ja Opastaja ovat Mahdollistajan alityyppejä.avoimet_toimijat

Projektin intressiryhmän helmikuun kokouksessa on avoimen datan toimijoihin ja ansaintamalleihin liittyvä alustus, jonka yhteydessä on esillä mm. esimerkkejä arkkityyppien edustajista. Aihetta sivutaan myös Aalto-yliopistossa viime vuonna valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Pro gradu -tutkielma avoimen datan ansaintamalleista

Tomi Kinnarin Aalto-yliopistossa laatima,  vuonna 2013 valmistunut, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma, Open data business models for media industry – Finnish case study, kartoittaa laajan  kenttätutkimuksen avulla  avoimen datan tarjoamia mahdollisuuksia mediayhtiöille.  Työ analysoi ensin 15 avoimen datan edelläkävijäyrityksen ansaintamallit  sekä yleisen arvoverkon, jossa yritykset toimivat. Tämän jälkeen edelläkävijöiltä kerätyt löydökset tulkitaan mediayhtiöiden näkökulmasta.

Tutkielman mukaan avoimen datan toimiala on Suomessa edelleen varhaisessa vaiheessa, mutta ensimmäisiä merkkejä kaupallisesta menestyksestä on kuitenkin nähtävissä. Yritykset voidaan jakaa viiteen profiiliin,  jotka yhdessä muodostavat avoimen tiedon arvoverkon:

 1. datan analysoijat
 2. raakadatan käsittelijät
 3. loppukäyttäjän käyttökokemuksen tarjoajat
 4. kaupalliset datan avaajat
 5. tukitoiminnot ja konsultointi

Media-alalle Kinnarin tutkielma löysi kolme mahdollisuutta hyödyntää avointa dataa: 1) käyttää avointa dataa datajournalismin lähteenä, 2) hyödyntää kolmansien osapuolten tekemiä visuaalisia tai numeerisia analyysejä uusien artikkeleiden innoittajana ja sisältönä ja 3) tavoitella kustannussäästöjä joukkoistamalla oman tiedon analysointia ja uusien käyttöliittymien luontia.

Aihetta käsitellään myös TIVIT:in (Digilenext Media -tutkimusohjelman raporteissa:

Tietovarannot on tällä hetkellä toinen Digilen avainteemoista.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Avoimen datan tunnettuus Satakunnassa

Avaras-hanke toteutti vuoden 2013 lopussa kyselytutkimuksen, joka kartoitti avoimen datan tunnettuutta sekä avointen tietovarantojen hyödyntämistä Satakuntalaisissa ICT-yrityksissä ja kunnissa. Kyselyn vastaanotti yhteensä 166 kohderyhmän edustajaa. Tutkimuksesta julkaistava raportti esittää ICT -yritysten ja kuntien kokemukset ja näkemykset avoimesta datasta sekä arvioit mahdolliduudesta hyödyntää avointa dataa liiketoiminnassa.

Tutkimuksen alustavat tulokset ovat esillä helmikuun lopussa hankkeen intressiryhmän kokouksessa, jossa ryhmän edustajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa raportoinnin painotuksiin. Raportin julkistus tapahtuu Porin yliopistokeskuksessa järjestettävässä AVARAS-kevätseminaarissa perjantaina 28.3.2014.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Avoimen datan liiketoimintamalleja

Deloitte LPP ja Open Data Institute ovat käynnistäneet  yhteisen avoimen datan tutkimusohjelman, johon liittyen Deloitte on jukaissut  vuoden 2012 lopussa 9-sivuisen katsauksen, Open growth – Stimulating demand for open data in the UK, sisältäen mm. luettelon avoimen datan liiketoiminnan arkkityypeistä:

 • Toimittaja (supplier)
 • Koostaja (aggregator)
 • Kehittäjä (developer)
 • Rikastaja (enricher)
 • Mahdollistaja (enabler)

Katsaus esittää näistä lyhyen kuvauksen sekä muutamia esimerkkejä kunkin arkkityypin edustajista. Liiketoimintamallien lisäksi katsauksessa on tilastotietoja liittyen Englannin julkishallinnon tietojoukkoihin, data.gov.uk, ons.gov.uk ja data.london.gov.uk., jotka katsauksen kirjoittamisajankohtana sisälsivät yhteensä n. 37.500 tietojoukkoa.

Deloitten sivustolta on ladattavissa myös muita avoimeen dataan ja liiketoimintaan liittyviä katsauksia, mm. kesäkuussa 2012 julkaistu Open data – Driving growth, ingenuity and innovation. Aihetta on sivuttu myös  viimeaikaisissa tutkimusjulkaisuissa:

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Taustalla olevia ilmiöitä

Hannu Jaakkola (2013). Avoimista tietovarannoita liiketoimintaa Satakuntaan: katsaus hankkeen taustalla oleviin ilmiöihin. Luonnos.

Kirjoitukseen liittyvää ja muuta viitemateriaalia on ohessa sekä erillisessä viestissä.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail