Suunnitteluvaiheen työpaketit

Projektin suunnitteluvaiheessa  AVARAS-projekti jaettiin lähtökohtaisesti kolmeen työpakettiin:

 1. Selvitys avoimiin tietovarantojen kehitysnäkymistä ja liiketoimintamahdollisuuksista
 2. Portin avoimien tietovarantojen portaaleihin tarjoava ns. metaportaali (portaalien portaali)
 3. Satakunnan alueen yritysten vaatimusten perusteella toteutetut avointen tietovarantojen soveltamisesimerkit

Projektin aikana työpaketit kuitenkin yleistettiin kolmeen kysymykseen ja neljään keskeiseen työtulokseen. Seuraavassa on kuitenkin esitetty lyhyesti kunkin lähtökohtaisen työpaketin sisältö.

Selvitys

Avointen tietovarantojen liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä koskeva selvitys sisältää seuraavia elementtejä

 • Avoimen datan hyväksikäyttöön liittyvä teoriaperusta ja käsitteistö
 • Tilanne Satakunnassa / markkinatarve
 • Selvitetään miten aihe tunnetaan/tunnistetaan pk-yrityksissä
 • Selvitetään miten avoimia tietovarantoja hyödynnetään
 • Selvitetään pk-yritysten kiinnostus / näkemys aiheeseen
 • Kartoitetaan pilotoinnista kiinnostuneet pk-yritykset
 • Avoimen datan hyväksikäytön edistäminen
 • Tunnistetaan hyödyntämiseen liittyviä tekijöitä (ajurit ja esteet)
 • Avointen tietovarastojen kaupallisen hyödyntämisen vaatimukset
 • Lisenssit ja lainsäädäntö
 • Avoimen datan käyttöä ja julkaisua tukeva ohjeistus alueellisella tasolla
 • Kannustetaan sekä yrityksiä että julkisia organisaatioita avaamaan tietovarantojaan
 • Edistetään kansalaisten omien avoimen datan hyväksikäyttöön perustuvien sovellutusten rakentamista kannustamalla julkista sektoria tarjoamaan sovelluksille tarkoituksenmukainen suoritusalusta

Metaportaali

Hankkeessa rakennettava metaportaali toimii kanavana avoimen dataan liittyviin portaa-leihin, jotka luetteloivat saatavilla olevia tietovarantoja ja esittelevät niiden hyväksikäytön kannalta välttämättömiä käytäntöjä, tekniikoita ja rajapintoja. Aineistoviitteet ovat alueellisia, kansallisia sekä globaaleja. Viitteiden lisäksi metaportaaliin kootaan tämän projektin tuottama aineisto kuten edellä kuvattu selvitys ja alla mainitut sovelta-misesimerkit sekä projektin järjestämien seminaaritilaisuuksien materiaali. Metaportaali on vapaasti käytettävissä sekä projektin aikana että projektin päättymisen jälkeen.

Soveltamisesimerkit

Projektissa laaditaan alueen yritysten edustajien muodostaman intressiryhmän ohjaamana joukko avointen tietovarantojen soveltamisesimerkkejä, joiden jakelu tapahtuu edellä kuvatun metaportaalin kautta. Soveltamisesimerkkejä laaditaan sekä kiinteän että mobiiliverkon laitteille. Esimerkkien dokumentointimuotona ovat tutoriaalit, joka esittävät konkreettisesti, miten esimerkkisovellukset on laadittu.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail